INFO

oploverz is suck

Ao no Exorcist Movie

Inggris: Blue Exorcist The Movie
Tipe: Movie
Episode: 1
Status: Completed
Tanggal Tayang: Dec 28, 2012
Produser: Aniplex, Shueisha
Penyedia Lisensi: Aniplex of America
Studio: A-1 Pictures
Sumber: Manga
Durasi: 1 hr. 28 min.
Rating: PG-13 - Teens 13 or older
Sinopsis

Suasana di Akademi Cross sangat meriah menjelang festival yang diadakan setiap bulan ke 11, Okumura Rin di berikan tugas untuk menangani kereta Pantom yg sedang mengamuk, di tengah tugasnya ia bertemu dengan Iblis yang penampilannya menyerupai anak kecil.

Skor: 7.69 (di vote oleh 92,268 orang)
Link Download OST
Iklan
Diskusi

1 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] Lihat emoticons

  1. Indianinker gaaru,à°…à°¯్à°¯ో, ఆయన à°ª్à°°à°­ాà°•à°°్ à°—ాà°°ేà°¨ంà°¡ీ! à°¨ేà°¨ు à°…à°ª్à°ªుà°¡ు à°…à°•్à°•à°¡ే ఉన్à°¨ాà°¨ు. à°šాà°²ా à°¸ేà°ªు à°®ాà°Ÿ్à°²ాà°¡ాà°¨ు à°•ూà°¡ా. ఆయన à°°ాà°¸ిà°¨ à°ªూà°²ూ పళ్à°³ూ à°¸ంకలనం à°¨ాà°•ు ఐదాà°°ు à°•ాà°ªీà°²ు à°•ూà°¡ా ఇచ్à°šాà°°ు. ఆయనా, à°¨ాà°—à°°ాà°œు à°—ాà°°ూ à°¸ోదరుà°²ేà°®ో! à°Žంà°¦ుà°•ంà°Ÿే à°ªూà°²ూ పళ్à°³ూ à°ªుà°¸్తకంà°²ో à°•ూà°¡ా “à°ª్à°°à°œా à°µైà°¦్à°¯ుà°¡ు à°®ా à°…à°¨్à°¨ à°µెంà°•à°Ÿ à°¸ుà°¬్బయ్à°¯ à°œ్à°žాపకాà°°్à°¥ం” à°…à°¨ి à°‰ంà°¦ి à°®ొదటి à°;3&3143;à°œ##3136;à°²&#&147;!à°¨&#3134ªà°—à°°ాà°œు à°—ాà°°ి à°—ుà°°ింà°šి à°®ుంà°¦ే à°¤ెà°²ిà°¸్à°¤ే మరింతగా à°ª్à°°à°­ాà°•à°°్ à°—ాà°°్à°¨ి à°…à°¡ిà°—ి à°µివరాà°²ు à°¤ీà°¸ుà°•ుà°¨ి à°‰ంà°¡ేà°¦ాà°¨్à°¨ి.